Budapest III. kerület / Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat Rendelete az Ebtartásról

2010. 02. 11.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELOTESTÜLETÉNEK 26/1999.(VII.28.) RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL

A 8/2000.(IV.14.), A 18/2001.(VI.19.), A 15/2003.(VII.21.), A 36/2004.(X.7.) ÉS A 1/2005.(II.9.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELOTESTÜLETÉNEK 26/1999.(VII.28.) RENDELETE1AZ EBTARTÁSRÓL

A 8/2000.(IV.14.)2 , A 18/2001.(VI.19.)3 , A 15/2003.(VII.21.)4 , A 36/2004.(X.7.) 5 ÉS A 1/2005. (II.9.)6 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBENÓbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselotestülete az Ötv. 16.§ (1) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI

1.§(1)7 A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Budapest Fováros III. kerületének területén

tartott, valamint ideiglenesen tartózkodó ebekre.

(2)8 A rendelet hatálya nem terjed ki feladatuk ellátása során:

- a Rendorség, Honvédség, Polgári Védelem, Vám és Pénzügyorség, valamint a közfeladatot ellátó civilszervezetek szolgálati célra használt ebeire,

- a vak-vezeto ebekre.2.§

(1)9 Közterületen, több lakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben az ebet pórázon kell vezetni.

Az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat, a harapós, támadó természetu ebeket a marás lehetoségét kizáró zárt szájkosárral is el kell látni.

(2) A Polgármester a kerületi rendorkapitányság véleményének meghallgatása után az ebek póráz nélküli futtatására, forgalommentes területet jelölhet ki.

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

(4)10A vállalatoknál, vállalkozásoknál, intézményeknél tartott orzo-védo ebeket úgy kell tartani, hogy a szolgálatot teljesíto or az állat mozgását követni tudja, és meg tudja fékezni.

___________1 Elfogadva: 1999. július 8.2 Elfogadva: 2000. március 29.3 Elfogadva: 2001. május 30.4 Elfogadva: 2003. június 25.5 Elfogadva: 2004. szeptember 29.

6 Elfogadva: 2005. február 2.7 Módosította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 1.§ (1) bek.8 Módosította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 1.§ (2) bek.9 Módosította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 2.§ (1) bek.10 Szövegét megállapította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 2.§ (2) bek.

2

3.§Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az eb a gyalogjárdát, sétányt, nyilvános parkot, lakóház közös használatú területeit ne
szennyezze. Az eb által e területeken keletkezo szennyezodés azonnali eltávolításáról az
ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni.4.§

(1) Gondoskodni kell arról, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne tudjon kijutni.
Az ingatlan, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló, megfelelo figyelmezteto
táblát kell szembetuno módon elhelyezni.

(2) Ha az eb tulajdonosa az elozo bekezdésben foglalt rendelkezéseket megszegi, vele
szemben a 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak
alkalmazhatók.5.§

(1)1 Nem szabad ebet beengedni, illetve bevinni a rendelet 1.§ (2) bekezdésében jelzett
kivételekkel:

a) vendéglátó egységbe, élelmiszert és italt árusító üzletbe, vásárcsarnok, vagy piac
területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba,

b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,

c) diákszállásokra.

(2) Élelmiszert szállító jármuvön ebet szállítani tilos.

(3) Játszótérre ebet beengedni vagy bevinni tilos.

(4)2 A Képviselotestület e rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt sétányok, parkok területére
az ebek bevitelét megtiltja.6.§

(1) Ebet közforgalmi, közlekedési vállalat jármuvén az érvényben lévo rendelkezések
betartása mellett szabad szállítani.

(2) Szálloda nyilvános helyiségébe ebet bevinni csak az üzemelteto engedélyével, a közönség
zavarása nélkül lehet.

(3) Oktatási- humán egészségügyi-, szociális-, kulturális intézmények területére

- az 5. § (1) pontban meghatározott ebek kivételével

- ebet bevinni, illetve beengedni csak ismeretterjeszto vagy terápiás céllal, illetve a

kisállattartással kapcsolatos rendezvények keretében, az intézmény vezetojének

engedélyével szabad._________

1 Módosította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 3.§2 Módosította: 15/2003.(VII.21.) rendelet 1.§
3
7.§(1) Lakásokban – kertes házak kivételével – az eb korától függetlenül csak egy eb tartható.
E korlátozás nem vonatkozik az eb szaporításából származó, három hónapos kort be nem töltött ebekre.
(2) Ahol e rendelet hatályba lépésekor egynél több ebet tartottak, ott a természetes kihalásig a többlet eb tartható, amennyiben környezetének nyugalmát nem zavarja. Ellenkezo esetben hat hónap alatt gondoskodni kell az eb eltávolításáról.
(3)1Ebtenyészet az (1) bekezdésben megjelölt lakásokban nem folytatható. Ez alól egyedi elbírálás alapján felmentés adható
(4) Ebtartáshoz, bérlotársi jogviszony esetén, a bérlotárs elozetes hozzájárulása szükséges.8.§2 A 7. § (3) bekezdésében megfogalmazott ebtenyészetet a polgármester engedélyezi. Az ebtenyészethez a tenyészto köteles a közvetlen szomszédok hozzájárulását írásban megszerezni.9.§ 3

9/A.§3
VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.§(1) E rendelet hatálya alá tartozó eljárások során

- az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit,

- az állatok védelmérol és kíméletérol szóló 1998. évi XXVIII. tv. 20.§, 21.§, 22.§, 23.§, 41.§, 43.§ és 45.§-ait,

- a veszélyes eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.(II.26.) Korm. rendeletet,

- a települési önkormányzat jegyzojének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirol szóló 245/1998.(XII.31.) Korm. rendeletet,

- az Állategészségügyi Szabályzatról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendeletet kell alkalmazni.

_________________1 Új szövegét megállapította: 1/2005.(II.9.) rendelet 1. §2 Új szövegét megállapította: 1/2005. (II.9.) rendelet 2. §3 Hatályon kívül helyezte: 36/2004.(X.7.) rendelet 2.§ (2) bek.

4-1 Amennyiben az eb az ingatlanon, lakóépületben vagy annak szomszédságában lakók

nyugalmát zavarja, akkor a Ptk. birtokvédelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) 2 A gazdátlan, kóbor állatok és ebek befogása, elszállítása, közterületen található kisállathullák begyujtése, lakásokban található kisállat-hullák elszállítása a fovárosi közterületfelügyelet szervezetérol és feladatairól szóló fovárosi önkormányzati rendelet szerint a

Fovárosi Közterület-felügyelet feladata.JOGKÖVETKEZMÉNYEK

11.§(1) A 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartás korlátozható, megtiltható.

(2) Az ebrendelet eloírásainak végrehajtása érdekében az 1957. évi IV. tv. alapján százezer forintig terjedo pénzbírság szabható ki.

(3) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok kíméletére, védelmére vonatkozó jogszabályt vagy hatósági határozat eloírásait megsérti, állatvédelmi bírságot kötelesfizetni.

(4)3 Azzal a személlyel szemben, aki kutyáját kóborolni hagyja, vagy felügyelet nélkül bocsátja utcára, póráz nélkül, az arra kötelezett fajtákat szájkosár nélkül vezeti, továbbá az ebtartási szabályok megszegésével a közterületet beszennyezi, a Rendorség és a Közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki.(5)4 A rendelet 11.§ (6)-(10) bekezdései hatályukat vesztik azzal, hogy az ebek tartásával kapcsolatos szabálysértési tényállásokat és a szabálysértés elkövetése esetén fizetendo pénzbírság mértékét az egyes szabálysértésekrol szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

(6)5

(7)5

(8)5(9)5

(10)5

____________

1 Módosította: 1/2005.(II.9.) rendelet 3. § (2) bek.2 Módosította: 36/2004.(X.7.) rendelet 1.§ (2) bek.3 Módosította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 5.§ (1) bek.4 Módosította: 8/2000.(IV.14.) rendelet 5.§ (2) bek.5 Hatályon kívül helyezte: 8/2000.(IV.14.) rendelet 5.§ (2) bek.

5ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetotábláján való kifüggesztéssel, illetve az Óbuda Újságban való közzététellel történik.TARLÓS ISTVÁN s.k. SÁRÁDI KÁLMÁNNÉ DR.
s.k.

polgármester jegyzo

6

1. sz. melléklet

Munkakutyák közül

Airdale terrier Sarlplaninac
Angol bulldog Schnauzer
Bernáthegyi Újfounlandi
Boxer Tervueren
Bullmasztiff Lakenois
Bullterrier Malinois
Dobermann Fila braziliero
Dog Orosz fekete terrier
Eurázsiai Pittbull terrier
Hovawart Amerikai staffordschire terrier
Ír farkaskutya Moszkvai orkutya
Leonbergi Bordeaux-i dog
Nápolyi masztiff Argentin dog
Német juhászkutya Amerikai bulldog
Rhodésiai ridgeback Kanári szigeteki masztift
Rottweiler Cane corso
Flandriai buuvierre
Pásztorkutyák közül
Berni pásztorkutya
Briard
Kaukázusi juhászkutya
Közép-ázsiai juhászkutya
Komondor
Kuvasz
Pireneusi hegyikutya
Vadászkutyák közül
Drótszoru magyar vizsla
Drótszoru német vizsla

Vérebek közül

Angol véreb
Bajor hegyi véreb Hannoveri véreb

Terrierek közül

Jagd terrier

Társasági kutya

Francia bulldog

A felsorolt fajták bármilyen keverékei, valamint az 50 cm marmagasságnál nagyobb méretu megállapíthatatlan fajtájú keverékek.

7

2. sz. melléklet*

· Honvéd és Hegyláb utcák által határolt tópark (Gotés tó parkja),
· Csobánka tér díszburkolat által határolt zöld terület,
· Vörösvári út – Szolo u. – Kiscelli és Pacsirtamezo u. által határolt park, (Flórián téri park)
· Nagyszombat utcai Amfiteátrum területe.

_________

*Beiktatta: 15/2003.(VII.21.) rendelet 1.§ (2) bek.

8

9


Forrás: http://www.obuda.hu